ഉപകരണങ്ങൾ

zl13

പഞ്ചിംഗ് മെഷീൻ

zl14

ലേസർ കൊത്തുപണി മെഷീൻ

zl15

പൊടിക്കുന്ന യന്ത്രം

zl16

താപനില ഹ്യുമിഡിറ്റി പ്രോഗ്രാമബിൾ ചേമ്പർ

zl17

സെൽ ടെസ്റ്റർ

zl18

ഹിപ്പോട്ട് ടെസ്റ്റർ

zl19

സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഗോളം

zl20

പൂർണ്ണ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഏജിംഗ് മെഷീൻ